PRIVACYVERKLARING

 

Cookie Instellingen

 

1. GEGEVENSBESCHERMING IN EEN OOGOPSLAG

ALGEMENE INFORMATIE

De volgende informatie biedt een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, als u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u terug in onze privacyverklaring onder deze tekst.

VERZAMELEN VAN GEGEVENS OP DEZE WEBSITE

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS OP DEZE WEBSITE?

Het verzamelen van gegevens op deze website gebeurt door de beheerder van de website. U kunt zijn contactgegevens in het impressum van deze website terugvinden.

HOE VERZAMELEN WIJ UW GEGEVENS?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld, doordat u ze aan ons meedeelt. Het kan hierbij bv. gaan om gegevens die u invult op een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming tijdens het bezoek aan de website verzameld door onze IT-systemen. Dat zijn vooral technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van de website). Het verzamelen van deze gegevens gebeurt automatisch, zodra u op deze website komt.

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen weergeven. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

WELKE RECHTEN HEBT U MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS?

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te krijgen over de herkomst, de ontvangers en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt bovendien recht om rectificatie of wissing van deze gegevens te eisen. Als u toestemming voor gegevensverwerking hebt gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen. U hebt bovendien het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Verder hebt u het recht klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Hiervoor en ook voor andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u zich steeds tot ons richten via het adres in het impressum.

2. HOSTING EN CONTENT DELIVERY NETWORKS (CDN)

EXTERNE HOSTING

Deze website wordt gehost bij een externe dienstverlener (hoster). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden op de servers van de hoster opgeslagen. Het gaat hierbij vooral om IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegangen en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt ingezet om overeenkomsten met onze potentiële en bestaande klanten te vervullen (art. 6, lid 1, punt b) AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte terbeschikkingstelling van ons onlineaanbod door een professionele aanbieder (art. 6, lid 1, punt f) AVG).

Onze hoster zal uw gegevens enkel verwerken voor zover dit noodzakelijk is om zijn verplichtingen te vervullen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Wij maken gebruik van de volgende hoster:
amexus Informationstechnik GmbH & Co. KG
Von-Braun-Straße 34
48683 Ahaus
Duitsland

SLUITEN VAN EEN VERWERKERSOVEREENKOMST

Om de verwerking volgens de gegevensbescherming te garanderen, hebben we met onze hoster een verwerkersovereenkomst gesloten.

3. ALGEMENE EN VERPLICHTE INFORMATIE

GEGEVENSBESCHERMING

De beheerders van deze websites nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze privacyverklaring.
Als u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Onderhavige privacyverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ze legt ook uit hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij maken u attent op het feit dat de gegevensoverdracht via het internet (bv. bij communicatie per e-mail) leemten in de beveiliging kan vertonen. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is onmogelijk.

INFORMATIE OVER DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Liner Factory GmbH & Co. KG
Kruppstraße 8
48683 Ahaus
Duitsland

Telefoon: +49 2561 93 19 0
E-mail: datenschutz(at)liner-factory.de

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen o.d.).

BEWARINGSTERMIJN

In zoverre in deze privacyverklaring geen andere bewaringstermijn is genoemd, worden uw persoonsgegevens bij ons bewaard tot het doel van de gegevensverwerking vervalt. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot wissing doet gelden of een toestemming voor gegevensverwerking herroept, worden uw gegevens gewist, in zoverre we geen andere wettelijk toegelaten redenen voor het bewaren van uw persoonsgegevens hebben (bv. bewaringstermijnen volgens het belasting- of handelsrecht); in het laatste geval gebeurt het wissen, nadat deze redenen zijn vervallen.

HERROEPEN VAN UW TOESTEMMING VOOR GEGEVENSVERWERKING

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn enkel mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds verleende toestemming te allen tijde herroepen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot en met de herroeping wordt door de herroeping niet aangetast.

RECHT VAN BEZWAAR TEGEN HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS IN SPECIFIEKE GEVALLEN EN TEGEN DIRECT MARKETING (ART. 21 AVG)

Als de gegevensverwerking gebeurt op basis van art. 6, lid 1, punt e) of f) AVG, hebt u te allen tijde het recht om met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De desbetreffende rechtsgrond waarop de verwerking is gebaseerd, is in deze privacyverklaring terug te vinden. Als u bezwaar maakt, zullen we uw respectieve persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (bezwaar volgens art. 21, lid 1 AVG).

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer voor direct marketing gebruikt (bezwaar volgens art. 21, lid 2 AVG).

RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

In geval van inbreuken op deze AVG heeft de betrokkene recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan. Het recht om klacht in de dienen, bestaat onverminderd andere mogelijkheden van administratief of gerechtelijk beroep.

RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken aan u of aan een derde in een gangbaar, machineleesbaar formaat te laten overhandigen. In zoverre u de rechtstreekse overdracht van de gegevens naar een andere verantwoordelijke vraagt, gebeurt dit enkel in zoverre dit technisch haalbaar is.

SSL- OF TLS-VERSLEUTELING

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u stuurt naar ons als beheerder van de website, maakt deze website gebruik van een SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en het slotsymbooltje in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden meegelezen.

INZAGE, WISSING EN RECTIFICATIE

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op kosteloze inzage van uw bewaarde persoonsgegevens, informatie over de herkomst en ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en evt. een recht op rectificatie of wissing van deze gegevens. Hiervoor en ook voor andere vragen over het onderwerp persoonsgegevens kunt u zich steeds tot ons richten via het adres in het impressum.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Hiervoor kunt u zich steeds tot ons richten via het adres in het impressum. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in volgende gevallen:

  • Als u de juistheid betwist van uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te controleren. Gedurende de controle hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurde/gebeurt, kunt u in de plaats van wissing beperking van de gegevensverwerking eisen.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze toch nodig hebt voor de uitoefening, onderbouwing of vaststelling van een rechtsvordering, hebt u het recht om in de plaats van wissing beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
  • Als u volgens art. 21, lid 1 AVG bezwaar hebt gemaakt, moet er een afweging tussen uw en onze belangen gebeuren. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen zwaarder wegen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de opslag ervan – enkel worden verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of een lidstaat.

4. VERZAMELEN VAN GEGEVENS OP DEZE WEBSITE

COOKIES

Onze websites maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en richten geen schade aan op uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk gedurende een sessie (sessiecookies) of blijvend (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch gewist na uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen tot u ze zelf wist of uw webbrowser ze automatisch wist.

Er kunnen voor een deel ook cookies van derde-bedrijven op uw eindapparaat worden opgeslagen, als u onze website bezoekt (thirdpartycookies). Hierdoor kunnen wij of u gebruikmaken van bepaalde diensten van de derde-onderneming (bv. cookies om betaaldiensten af te handelen).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde functies van de website anders niet zouden werken (bv. het winkelmandje of het weergeven van video’s). Andere cookies dienen om het gebruikersgedrag te beoordelen of reclame te tonen.

Cookies die noodzakelijk zijn voor de elektronische communicatie (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gewenste functies ter beschikking te stellen (functionele cookies, bv. het winkelmandje) of om de website te optimaliseren (bv. cookies om het publiek van de website te meten), worden op basis van art. 6, lid 1, punt f) AVG opgeslagen, in zoverre er geen andere rechtsgrond wordt vermeld. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies om zijn diensten technisch foutloos en optimaal ter beschikking te stellen. In zoverre toestemming voor de opslag van cookies werd gevraagd, gebeurt de opslag van de respectieve cookies uitsluitend op basis van deze toestemming (art. 6, lid 1, punt a) AVG); de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u een cookiemelding krijgt en cookies enkel van geval tot geval toestaat, het aanvaarden van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluit en cookies automatisch worden gewist, als de browser wordt afgesloten. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

In zoverre er cookies van derde-bedrijven of voor analysedoeleinden worden geplaatst, melden wij u dit in het kader van deze privacyverklaring afzonderlijk en vragen evt. uw toestemming.

AANVRAAG PER E-MAIL, TELEFOON OF FAX

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag, inclusief alle persoonsgegevens die daaruit blijken (naam, aanvraag), bij ons opgeslagen en verwerkt om uw verzoek af te handelen. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming.
De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6, lid 1, punt b) AVG, in zoverre uw aanvraag gepaard gaat met de uitvoering van een overeenkomst of vereist is voor precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen gebeurt de verwerking op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6, lid 1, punt f) AVG) of uw toestemming (art. 6, lid 1, punt a) AVG), in zoverre deze werd gevraagd.
De gegevens die u ons via contactaanvragen hebt bezorgd, blijven bij ons tot u ons vraagt ze te wissen, uw toestemming voor de bewaring herroept of het doel van de gegevensopslag wegvalt (bv. nadat uw verzoek is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Bron: https://www.e-recht24.de

Loading...